Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Kamelia Koolituskeskus Mtü  Kamelia 80055050

 1. .Õppekava nimetus: „MTÜ Kamelia B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava“.

        Koolituse kogumaht-300 akadeemilist tundi

 1. .Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Keeleõpe

3.Õpiväljundid

Kuuldu mõistmine

 • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet ja olulisemaid üksikasju.
 • Suudab jälgida lühikest juttu tuttaval teemal.
 • Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab kordamist või üleküsimist.

Loetu mõistmine

 • Suudab lugeda lühemaid tekste.
 • Saab aru faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
 • Mõistab ka pikemate tekstide peamõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.

Rääkimisoskus

 • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
 • Oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat vestlust, kui teema on talle tuttav.
 • Oskab arusaadavalt hääldada, aga emakeele aktsent võib olla tuntav ning esineb hääldusvigu.

Kirjutamisoskus

 • Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tunnistus tekste.
 • Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab fakte või põhjendab toiminguid.

4.Õpingute alustamise tingimused

 • Õpingute alustamise tingimused:
 • A2-taseme oskuse tunnistus(Innoves sooritatud eksam)
 • Algtaseme eksami tunnistus
 • Koolitusfirmasisene test ja vestlus( test koosneb kirjalikust ja suulisest osast, hõlmates 4 osaoskust). Kokku on võimalik saada 80 punkti. Iga osa annab 20 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osa tulemus ei tohi olla 0 punkti.
 • Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 300 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on auditoorset õpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Õppekeskkond: loenguruum(valgustatud ja kaasaegse tehnikaga varustatud). Õppijate arv ühes grupis on max 15 inimest.Koolitused toimuvad Ida- Virumaal.Peamised õppeklassid aadressitel –Jaama tn.14 Jõhvis ja Sillamäe Kesk tn.30

Õppevahendid: õpik ja töölehed

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub 2-3 x nädalas.

7.Õppematerjalide loend: Põhiõpik-Kitsnik,M.KingseppL.Naljaga pooleks.Tallinn2006 või Kitsnik,M. Eesti keele õpik B1,B2+CD.Tallinn 2012.

 1. Inga Mangus, Merge Simmul 2014. Tere taas! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil tasemele A2–B1(B2), mis on järg õpikule „Tere jälle!“ A1–A2 (B1) Kirjastus Kirjatark 2016.
 1. Pesti, M., Ahi, H. 2015. E nagu Eesti
 1. Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik  2012. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita

Kursusel osaleja saab viiteid ja soovitusi internetis leiduvatele õppematerjalidele, et võimaldada õpitava võõrkeelega täiendavalt ja iseseisvalt tegeleda:

 • Migratsiooni ja Integratsiooni SA “Meie Inimesed”

http://www.meis.ee/raamatukogu

 • E-õppe materjalid (õppematerjalide kogumikud ja veebilehed)

http://e-materjalid.wikispaces.com/keele%C3%B5pe

 • Efant

www.efant.ee

 • Keeleveeb (sõnastikud)

www.keeleveeb.ee

Õppe sisu

Suhtluskeel: Teemad

1. Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased, kodused tööd)
2. Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
3. Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, riigi- ja omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
4. Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad, külaliste kutsumine ja võõrustamine
5. Reisimine, transport (vaatamisväärsused ja kaunimad paigad Eestis, reis väljaspool Eestit, väljasõidu/reisi organiseerimine, ühistransport, linnatransport, majutusasutused, reisibürood, majutus, loodussõbralik käitumine)
6. Inimsuhted (suhted teiste inimestega, iseloomujooned, sõprus, emotsioonid)
7. Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
8. Haridus, erialad, töö ja töösuhted (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl)
9. Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, tellimine, toiduainete ostmine, tervislik toitumine)
10. Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)
11. Teenindus (suhtlemine kliendiga: teenuste/toodete tutvustamine, aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine, ametialased telefonikõned ja kirjavahetus). Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.

 

Omandatavad keeleteadmised
Nimisõna Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad.
Omadussõna Käänamine, võrdlusastmed.
Tegusõna Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus.Tegusõna käändelised vormid.
Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus.
ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus. Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste. tud– ja mata-vorm.
Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood.
Määrsõnad: lihtsalt, alati, mõnikord, väga
Arvsõna Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad.
Rektsioon Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles.
Õigekiri Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

Osaoskuste arendamine Kirjutamine-
Tüüpavalduste,tarbekirjade ja ümberjutustuste kirjutamine. Jälgib keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.

Kuulamine- Saab aru põhilisest infost kirjakeeles tuttaval teemal esiatud tekstist. Mõistab teemade mõtet.

Lugemine- Loeb ja mõistab teksti, mis koosnevad sagedamini sinevatest sõnadest. Kõnelemine-on vestluses aktiivne.

Õppemeetodid: loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö.

Õpimotivatsiooni toetab turvaline ja rikastav õpikeskkond( rutiintegevused, näitlikkus, individuaalne lähenemine õppijatele, huvitav ja suhtlemiseks vajalik õppematerjal. Teemade ja õppetundide ainesisu arutatakse koos õpilastega.
Tähelepanu keskpunktiks on suulise kõne( kuulamine, rääkimine) arendamine. Õppetöös lähtutakse olemasolevast keele valdamise tasemest, õppimise kogemusest.
Autentsete tekstide kasutamine seob õppetöö tihedalt keelekeskkonna ja kultuurikontekstiga. Õpilasi suunatakse iseseisvalt leidma keelekeskkonnast autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama.
Õppimisvõime tulemuslikkuse parandamise aluseks on sihipärane õpioskuste kujundamine( initsiatiiv rääkimissituatsioonide leidmisel, riskivalmidus suhtlemiseks, sõnavara ja reeglite, grammatika omandamise tehnikad, aktiivõppe meetodid suhtlemisoskuste kujundamiseks). Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt, sõnavaragrammatikana.
Võimaluse korral jõutakse kõnepraktikas omandatu põhjal grammatiliste üldistusteni. Eelistatud on 3-faasiline õppimiskeskse õpiprotsessi mudel-(evokatsioonifaas, tähenduse mõistmise faas, reflektsioonifaas).
Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest- võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele. Õpetajapoolse hinnangu andmisega kaasneb hindamiskriteeriumite tutvustamine õppijaile.

7.Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
B1-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele B1-taseme testiga kontrollitakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa rääkimist. Kokku on võimalik testi eest saada 100 punkti. Iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui testitav saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast ning ühegi osa tulemus ei ole 0 punkti.

8. Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui lõpueksam on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele ja osaletud 65%auditoorses õppetöös.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitajad:
Maarja Must- Vikman- Eesti filoloog, täiskasvanute koolituse kogemus vt. CV

Sulev Iva- Phd. Eesti filoloog, täiskasvanute koolituskogemus vt. CV

Angelina Savolainen- Eesti filoloog vt. CV. Töötab eesti keele lektorina Mtü
Kamelias alates 2018.a. Lõpetamine 19, juuni 2018. Lõputöö teemal-„ Täiskasvanute motivatsioon eesti keele õppimisel Ida- Virumaal- juhendaja Birute Klaas-Lang.

Anneli Kööba-Orlov-praktiline pikk täiskasvanute koolituskogemus,haridustase- teadusmagister,erialase eesti keele koolituskogemu