Eesti keel A1 Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kamelia Koolituskeskus Mtü  Kamelia 80055050

1. Õppekava nimetus: Eesti keel A1

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Võõrkeeled ja kultuurid. Eesti keel võõrkeelena

3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid
eestikeelseid lauseid, mis võimaldavad tal ka paremini toime tulla töökeskkonnas ja tõsta tema konkurentsivõimet tööturul. Viime koolitusi läbi k töökohal kui on tagatud õpperuumid ja tehnika, mis on sätestatud täiskasvanuhariduse seaduses. Vt. koduleht kvaliteedi tagamine ja õppekorraldus.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija
• mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
• oskab vastata lihtsatele küsimustele;
• kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Eesti keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad  olulised oskused eesti keeles.
Kursus on mõeldud nii töötavatele kui töötuele õppijatele

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 300 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on auditoorset tööd ja 160 iseseisvat tööd.
Õppekeskkond: loenguruum. Õppijate arv ühes grupis on max 15 inimest.
Õppevahendid: õpik ja töölehed

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub 2-3 x nädalas

Õppe sisu:
• Mina, minu perekond ja sõbrad
• Töö ja vaba aeg
• Meie elukeskkond, tee juhatamine
• Reisimine, riigid ja keeled
• Igapäevane  eesti keel ja viisakusväljendid
• Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine
• Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad
• Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid
• Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine
• Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes
• Isikulised asesõnad

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 180 akadeemilist tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jm.
Iseseisev töö 120 akadeemilist tundi: sõnade õppimine, töölehtedelt ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.

Õppematerjalide loend:
Inga Mangus, Merge Simmul-Tere,Tallinn2009.a

2.Keeleklikk.ee
3.Silva Toming“ Saame tuttavaks“

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test
(hõlmab läbitud
teemasid)
Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni.
Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis. Õppija suudab etteantud igapäevasel
teemal koostada väga lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta ankeeti.
Suuline vestlus Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest.
Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

8. Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele
vastavalt täidetud.Lõputest loetakse lõpetanuks, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Anneli Kööba-Orlov
Haridustase-teadusmagister, täiskasvanute koolitamise kogemus 23aastat, töötute koolitamise kogemus 23 aastat, erialase eesti keele mooduli koolituskogemus vene keele baasil(florist-klienditeenindaja, aednik-aiakujundaja jt.8a)
andragoogi kutse alates 2009a., Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kvalifikatsioonikursus 400 tundi.
TÜ Ajakirjandus- Eesti keel(stilistika ja õigekeelsus) 3 AP. Vt. CV kodulehel.

Angelina Savolainen-Eesti filoloog,pedagoogika moodul läbitud ülikoolis vt. CV

Maarja Must– Vikman- Eesti filoloog, täiskasvanute koolituskogemus vt. CV

Sulev Iva Phd- Eesti filoloogia, täiskasvanute koolituskogemus vt. Cv