Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Kamelia Koolituskeskus MTÜ Kamelia 80055050

Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-taseme kursus

Koolituse koht: Aia 3,  Narva-Jõesuu
Koolituse kogumaht: 250 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorsed tööd ja 50 tundi on iseseisvad tööd.
Koolituse periood : 17.09.2021 – 10.09.2022
Koolituse maksumus: 5536 eur.
Moodul 1: 17.09.2021 – 10.03.22. 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorsed tööd ja 20 tundi on  iseseisvad tööd. 2200 eur.
Moodul 2: 11.03.22 – 25.05.22. 75 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorsed tööd ja 15 tundi on   iseseisvad tööd. 1650 eur.
Moodul 3: 26.05.22 -19.08.2022. 50 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorsed tööd ja 10 tundi on iseseisvad tööd. 1100 eur.
Moodul 4: 20.08.22. – 10.09.22. 25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorsed tööd ja 5 tundi on iseseisvad tööd. 550 eur.
Õppematerjalid (õpik, töövihik ja lisad)  + 36 eur

Koolituse koht: Haigla 7,  Narva
Koolituse kogumaht: 250 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorsed tööd ja 50 tundi on iseseisvad tööd.
Koolituse periood : 15.02.2021 – 09.02.2022
Koolituse maksumus: 5536 eur.
Moodul 1: 15.02.2021 – 19.10.2021. 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorsed tööd ja 20 tundi on  iseseisvad tööd. 2200 eur.
Moodul 2: 20.10.2021 – 21.12.2021. 75 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorsed tööd ja 15 tundi on   iseseisvad tööd. 1650 eur.
Moodul 3: 22.12.2021 -29.01.2022. 50 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorsed tööd ja 10 tundi on iseseisvad tööd. 1100 eur.
Moodul 4: 30.01.2022 – 09.02.2022. 25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorsed tööd ja 5 tundi on iseseisvad tööd. 550 eur.
Õppematerjalid (õpik, töövihik ja lisad)  + 36 eur

Koolituse koht: Haigla 5,  Narva
Koolituse kogumaht: 250 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorsed tööd ja 50 tundi on iseseisvad tööd.
Koolituse periood : 27.08.2020 – 22.08.2021 (Esimene grupp)
Koolituse maksumus: 5536 eur.
Moodul 1: 27.08.2020 – 27.03.2021(pikendamine kuni 26.08.2021). 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorsed tööd ja 20 tundi on  iseseisvad tööd. 2200 eur.
Moodul 2: 28.03.2021 – 27.05.2021. 75 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorsed tööd ja 15 tundi on   iseseisvad tööd. 1650 eur.
Moodul 3: 28.05.2021-30.07.2021. 50 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorsed tööd ja 10 tundi on iseseisvad tööd. 1100 eur.
Moodul 4: 01.08.2021-22.08.2021. 25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorsed tööd ja 5 tundi on iseseisvad tööd. 550 eur.
Õppematerjalid (õpik, töövihik ja lisad)  + 36 eur.

Õppekavarühm: keeleõpe

Koolituse kogumaht: 250 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset õpet ja 50 tundi on iseseisvat tööd. Osa õppest võib toimuda digitaalses keskkonnas (Skype, Zoom, Teams vms). Vajadusel võib toimuda hübriidõpe.
Kursus on jaotatud neljaks mooduliks. Enne järgmisel moodulil õppimist, peavad olema eelmise mooduli kompentsid, õpiväljundid.

Moodul 1. Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset või digikeskkonna või hübriidõppe tundi ja 20 tundi on iseseisvat tööd.
Mooduli  käigus arendatakse kõiki osaoskusi. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel ja kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Oskab rääkida lihtsate väljenditega õppeprogrammi teemadel.
Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.
Õpiväljundid: Kursuse lõpus õppija:

 1. Kuuldu mõistmine: mõistab moodulis käsitletud teemadel A2-tasemel kuulamisülesandeid ja -teste; mõistab mooduli teemadel kõnet ja vastab küsimustele; hääldab õpitud väljendeid kuulmise järgi korrektselt.
 2. Loetu mõistmine: mõistab ilmateateid, toiduainete pakendiinfot, kodulinna infosilte, spordi- ja kultuuriürituste reklaamiinfot, teenindusasutuste ja kaupluste kodulehtede lihtsamate teavet; lahendab mooduli teemadel A2-taseme lugemisteste.
 1. Kõnelemisoskus: jutustab oma perest, nädala argielust; kirjeldab kodu ja selle ümbruskonda. Esitab loetletud teemadel küsimusi ja osaleb lühidialoogides; tuleb toime teenindusasutusest info küsimisega; kasutab kõnelemisel oleviku ja mineviku ajavormi ning arvsõnu.
 2. Kirjutamisoskus: kirjutab lühitekste oma perest, igapäevaelust, tööelust, loodusest; kirjutab isikliku kirja ja kutse vaba aja veetmisest; kirjutab nädalamenüü ja ühe toidu valmistamise retseptijuhise; kasutab kirjalikus tekstis oleviku ja mineviku ajavorme.

 

Õpingute alustamise tingimused:

Test ja vestlus

Kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus eesti keele õpetaja ja testitava vahel. A2-taseme kursustel osalemiseks on eelduseks A1-tasemel keeleoskus. Õpetaja suhtleb testitavaga stiilis, mida kasutatakse inimesega esmakohtumisel. Ta valib teemalehelt küsimused ja palub testitaval nendele vastata. A1-tasemel keelekasutaja oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et õpetaja räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Testitav oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb. Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust.
Õppekeskkond: koolitusruum on valgustatud ja nüüdisaegse tehnikaga varustatud. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest. Koolitused toimuvad Ida- Virumaal aadressil Jaama 14 Jõhvis, Sillamäel Kesk tn 30 ja Narva Haigla 5. ja 7. koolitusruumides.
Õppe sisu:

 

Teemad Auditoorne ja iseseisev töö Õppe maht
1.  Pere ja isikuandmed Kursuse tutvustus. Õppe-eesmärkide püstitamine. Tutvumine. 2

 

Tervitamine ja hüvastijätt.  Oma isikuandmete esitamine, enese tutvustamine. Oma perekonna, kodu, töö, hariduse, elukutse, hobide kirjeldamine.
Asesõnad. Omadussõnad.

Iseseisev õppimine: enese tutvustamine ja kirjeldamine, sõnavara õppimine.

10

3

2.  Nädalapäevad. Kalender, nädalapäevad. Kellaajad.  Töö- ja puhkepäev. 10
Kellaaeg. Kalender Oma tööpäeva kirjeldamine. Õhtul kodus. Rektsioon.
Iseseisev õppimine: ühe päeva kirjeldamine. Sõnavara- 3
ja grammatikaharjutused.
3.  Kodu ja Kodu ja olmetingimuste kirjeldamine. Kodu 10
elukeskkond lähiümbruse kirjeldamine.
Pööramine olevikus. Küsisõnad. Arvsõnad
Iseseisev õppimine: sõnavara, grammatikaharjutused,
oma kodu kirjeldamine. 3
4.  Ilm, loodus Aastaajad. Ilmateated. Eesti kaart. Loodusnähtused. 10
Matkamine. Levinumad loomad, linnud, taimed.
Omadussõna võrdlemine.
Iseseisev õppimine: aastaaja või matkapaiga 3
kirjeldamine. Pildi kirjeldamine. sõnavaraülesanded,
5.  Igapäevaelu Sisseostud. Majapidamine. Toiduained. 10
Omadussõnad. Pööramine minevikus. Rektsioon.
Iseseisev õppimine: sõnavara, grammatikaharjutused, 3
igapäevatoimingute kirjeldamine, infosiltide uurimine
lugemine
6.  Vaba aeg Harrastused, puhkus, kultuuriüritused, spordisündmused, veebis surfamine.
Hinnad. Põhi- ja järgarvud. Küsimuste moodustamine.
10

 

Iseseisev õppimine: Reklaamkuulutuse põhjal lühiteksti kirjutamine. Ülesanded keelekeskkonnas- kultuuriinfo, oma ettevõtte eestikeelse veebilehega tutvumine või lemmikettevõtte eestikeelse veebilehe lugemine.

4

7.  Söömine ja kohvikus Minu nädalamenüü. Toiduainete ja jookide nimetused. Retseptid. Söögikohtade kodulehed, reklaamid.
Menüüd. Toidu tellimine menüü järgi. Käskiv kõneviis.

Iseseisev õppimine: Söögikoha kodulehe uurimine. Ostutšeki kirjeldamine. Sõnavaraharjutused.

10

3

8.  Lõpptest. Kokkuvõte kursusest. Testülesanded. Kokkuvõte kursusest. Eneseanalüüs.
Iseseisev õppimine: Keelekliki harjutused.
4
2
2
1

Hindamine:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust. Kuulamisülesannetes on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil. Lugemisülesannetes on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja hobidest.
 • Kirjutamine – kirjutab lihtsaid lühitekste, kutseid, mõne toiduretsepti

Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 ja 2 CD-d (väljaandja Puškini Instituut, lisaks sõnavara kaardid (müügil eraldi).
Lisamaterjalid:

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik 2012. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita.

Mare Kitsnik 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2.

Marju Ilves 2008. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus.

Mall Pesti, Helve Ahi 2015. E nagu Eesti.

Inga Mangus, Merge Simmul 2014. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Puškini Instituut. Keeleklikk: https://www.keeleklikk.ee
Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed: http://www.meis.ee/raamatukogu
E-õppe materjalid (õppematerjalide kogumikud ja veebilehed) http://e-materjalid.wikispaces.com/keele%C3%B5pe

Efant: www.efant.ee

Keeleveeb (sõnastikud): www.keeleveeb.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui lõpueksam on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele ja õpiväljundid on saavutatud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Koolitajad

Anneli Kööba-Orlov. Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus, andragoogi kutse, täienduskoolitused eesti keele õpetamise alal – õppekava koostamine; piltide ja ajakirjade kasutamine õppetöös; õpitulemuste hindamine; digikeskkonnas keeleõpetamise metoodika. Haridustase: magister, erialase eesti keele koolituskogemus.
Kaire Viil. TalTechi eesti keele lektor. Täiskasvanute koolitaja 7. tase. Juhtimiscoach. Keeleõpetajate ja täiskasvanute koolitajate koolitaja.
Heli Adamovitš. Eesti filoloog, täiskasvanute koolituse kogemus.

Moodul 2. Õppe kogumaht on 75 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tundi ja 15 tundi on iseseisvad tööd. Õpe võib toimuda digikeskkonnas (Skype, Zoom, Teams vm).
Vajadusel võib toimuda hübriidõpe.

Mooduli käigus arendatakse kõiki osaoskusi. Õppija saab aru lühitekstidest ja oskab neid tõlgendada ja mooduli teemadel vestelda ning lihtsamaid tekste kirjutada. Suurendatakse sõnavara ning grammatikaoskust seonduvalt õppekava teemadega.
Õppima asumise tingimused

On omandatud eelmise mooduli kompetentsid.

Algteadmised eesti keelest. Keeleoskust testitakse koolituskeskuses.

Õppekeskkond: koolitusruum on valgustatud ja kaasaegse tehnikaga varustatud. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest. Koolitused toimuvad Ida- Virumaal. aadressil Jaama 14 Jõhvis ja Narva Haigla 5. ja 7. koolitusruumides.
Õpiväljundid: Kursuse lõpus õppija:

 1. Kuuldu mõistmine: mõistab mooduli teemadel kõnet, küsimusi, kuulamisülesandeid ja – teste; mõistab teenindusettevõtete klienditeateid; reisikirjeldusi, lihtsaid tööintervjuu küsimusi
 2. Loetu mõistmine: mõistab teenindus- ja õppeasutuste, töötukassa kodulehtede infot, töökuulutuste tekste; lihtsaid tootekirjeldusi, hinnateavet, turismiinfot, vaatamisväärsuste lihtsamaid kirjeldusi, ostutšekkide infot, lühendeid; mõistab lahendada mooduli teemadel A2-tasemel lugemisteste
 3. Rääkimisoskus: kirjeldab reisimuljeid, eri transpordiliikide eelistamist ja kasutuskogemusi tuleb klienditeenindusasutuste rollimängudes toime küsimuste esitamise ning info jagamisega; kõneleb oma õpikogemustest ja eelistustest; vastab  tööintervjuu

küsimustele annab ka lisakommentaare; kasutab kõnelemisel olevikku, minevikku ja tingivat kõneviisi

 1. Kirjutamisoskus: küsib kirjalikult lisateavet teenindusasutustest hindade, lisateenuste kohta; teeb kirjalikke broneeringuid, täidab lihtsamaid ankeete ja kirjutab lihtsama CV; kirjutab reklaamiteksti põhjal teenusest, ametikirjeldusest lühiteksti; kasutab kohakäändeid õigesti

Õppe sisu:

 

Teemad Auditoorne ja iseseisev töö Õppe maht
1.  Teenindusettevõtted Kursuse tutvustus. Õpieesmärkide püstitamine. 2
Suhtlusetikett juuksuris, veekeskuses, raamatukogus, 10
pangas. Hinnakirjad. Lisateabe küsimine.
Rolliülesanded teenindusasutuses, arutlusülesanded.
Rektsiooniharjutused. Küsimuste moodustamine.
Iseseisev õppimine: Asutuste kodulehed. Testülesanded. 2
Sõnavara õppimine. Reklaamkuulutuse põhjal teksti
koostamine.
2.  Transport, reisimine Sõiduplaanid, piletiinfo. Majutuse broneerimine. Tee 8
juhatamine. Transpordivahendid ja reisimiseelistused.
sõidupiletit. Tee küsimine ja juhatamine.
Kohakäänded.
Iseseisev õppimine: Bussi- ja rongiettevõtete 2
kodulehtede lugemine. Reisikogemusest kirjutamine.
Sõnavaraharjutused.

 

3.  Õppimine Oma koolielu ja haridustee kirjeldamine. Mineviku 8
kasutamine. Kus kavatsen tulevikus õppida?
Edasiõppimise võimalused.
Iseseisev õppimine: oma õppimistee kirjeldamine. 2
Õppeasutuste kodulehtede uurimine. Andmete põhjal
lühikirjelduse koostamine. Sõnavaraharjutused.
4.  Minu tööelu Minu töökoht, kollektiiv. Tavaline tööpäev. Töökoha 10
tavad ja suhted kollektiivis. Vormirõivad, rõivastus.
Lihtsad tööintervjuu küsimused. Rolliülesanded. Tingiv
kõneviis.
Oma töökoha kirjeldamine. Ühe kolleegi kirjeldamine. 2
Sõnavara harjutused.
5.  Ametid, kaugtöö Erinevate ametite kirjeldamine. Ankeedid. CV. 8
Töökuulutused. Rolliharjutused. Kodukontoris
töötamine. Rektsiooniharjutused.
Töötukassa kodulehe uurimine. Toreda ameti või 3
töökoha kirjeldamine. Sõnavara- ja
grammatikaharjutused.
Tasemeeksamiks Tasemeeksami ülesannetega tutvumine ja harjutamine. 8
ettevalmistus Eksamitestide lahendamine.
Iseseisev õppimine: Testülesanded, kirjutamisülesanne. 2
Kokkuvõte kursusest. Kursuse kokkuvõte. 3
Lõpptest Lõpptest. 4

Hindamine:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust. Kuulamistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil. Lugemistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma pere reisimisest, oma õpingutest ja tööelust.
 • Kirjutamine – kirjutab lihtsaid lühitekste, ankeete, lihtsa CV, küsib e-kirja teel lisateavet teenindusasutusest

 

Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 ja 2 CD-d (väljaandja Puškini Instituut, lisaks sõnavara kaardid (müügil eraldi).

Lisamaterjalid:

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik 2012. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita.

Mare Kitsnik 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2.

Marju Ilves 2008. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus.

Mall Pesti, Helve Ahi 2015. E nagu Eesti.

Inga Mangus, Merge Simmul 2014. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Puškini Instituut.

Keeleklikk: https://www.keeleklikk.ee
Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed: http://www.meis.ee/raamatukogu
E-õppe materjalid (õppematerjalide kogumikud ja veebilehed) http://e-materjalid.wikispaces.com/keele%C3%B5pe

Efant: www.efant.ee

Keeleveeb (sõnastikud): www.keeleveeb.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui lõpueksam on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Koolitajad

Anneli Kööba-Orlov. Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus, andragoogi kutse, täienduskoolitused eesti keele õpetamise alal – õppekava koostamine; piltide ja ajakirjade kasutamine õppetöös; õpitulemuste hindamine; digikeskkonnas keeleõpetamise metoodika. Haridustase: magister, erialase eesti keele koolituskogemus.
Kaire Viil. TalTechi eesti keele lektor. Täiskasvanute koolitaja 7. tase. Juhtimiscoach. Keeleõpetajate ja täiskasvanute koolitajate koolitaja.
Heli Adamovitš. Eesti filoloog, täiskasvanute koolituse kogemus.

Moodul 3.  Õppe kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorset või digikeskkonna tundi ja 10 on iseseisvad tööd. Õpe võib olla ka hübriidvormis.
Mooduli käigus arendatakse kõiki osaoskusi. Õppija saab aru lühitekstidest ja oskab neid tõlgendada ja mooduli teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara ning grammatikaoskust seonduvalt õppekava teemadega.
Õppima asumise tingimused

On omandatud eelmiste moodulite kompetentsid. Algteadmised eesti keelest. Keeleoskust testitakse koolituskeskuses.

Õppekeskkond: loenguruum on valgustatud ja kaasaegse tehnikaga varustatud. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest. Koolitused toimuvad Ida- Virumaal aadressil Jaama 14 Jõhvis ja Narva Haigla 5. ja 7. koolitusruumides.
Õpiväljudid:

Kursuse lõpus õppija:

 1. Kuuldu mõistmine: tuleb hädaabinumbrile helistades toime abivajaja ning küsimuste esitaja rollis; esitab vestluses täpsustavaid küsimusi; mõistab ohutus- ja tervisealaseid lihtsamaid klippe ja mooduli teemadel A2-teste
 2. Loetu mõistmine: mõistab elustiili ja sõprussuhteid kirjeldavaid lihtsamaid persoonitekste; mõistab tervise- ja spordikeskuste kodulehtede lihtsamat infot ja terviseennetuse tekste
 3. Rääkimisoskus: kirjeldab oma sõprussuhteid, sporditegevusi, tervisekeskuses käimise kogemusi; jutustab ohutusnõuetest igapäevaelus ja tööl; kõneleb oma igapäevasest rõivastusstiilist ja töövormist või -riietusest; küsimustele vastates kasutab kuni viie lause pikkuseid repliike
 1. Kirjutamisoskus: kirjutab reklaaminfo põhjal sündmuse lühikirjeldusi, täidab tervisekeskuse ja spordiasutuse ankeete; kutsub sõbra kirjalikult spordiüritusele; kirjeldab töökohal lihtsamaid ohtutusnõudeid

Õppe sisu:

Teemad Auditoorne ja iseseisev töö Õppe maht
1.  Inimsuhted Kursuse tutvustus. Õpieesmärkide püstitamine. 2
Suhted sõpradega. Veebisuhtlus. Arutlemise suhtlusetikett. 8
Vanasõnu sõprusest. Lausemoodustus. Küsimuste
moodustamine.
Iseseisev õppimine: sõpruse kirjeldamine. Grammatika- ja 2
sõnavaraülesanded.
2.  Spordielu ja tervishoid Sportimisvõimalused minu kodukohas. Spordialad. Spordisündmused. Tervislikud eluviisid. Tervisekeskuses ja apteegis. Määrsõnad.

Iseseisev õppimine: Kultuuri- ja spordiinfo veebilehed. Jutuke oma spordiharjumustest. Sõnavaraharjutused.

10

2

3.  Tööelu ja Tööohutus. Turvavarustus. Esmaabi. Kaitserõivad. 10
tervishoid Ohutustehnika. Hädaabinumbrile helistamine. Juhendid.
Iseseisev õppimine: Päästeameti kodulehe uurimine. 2
Õppevideote vaatamine. Jutuke terviseohutusest oma erialal
või töökohal.
Tasemeeksamiks ettevalmistus Tasemeeksami ülesannetega tutvumine ja harjutamine. Eksamitestide lahendamine. 5

 

Iseseisev õppimine: Testülesanded, kirjutamisülesanne. 2
Kokkuvõte kursusest. Lõpptest Kursuse kokkuvõte. Lõpptest.
Iseseisev õppimine: Keelekliki ülesanded.
2
3
2

Hindamine:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust. Kuulamistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil. Lugemistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega oma tervislikest harjumustest, sportlikust eluviisist, ohutusest tööelus ja kodus.
 • Kirjutamine – kirjutab lihtsaid lühitekste, täidab ankeete.

Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 ja 2 CD-d (väljaandja Puškini Instituut, lisaks sõnavara kaardid (müügil eraldi).
Lisamaterjalid:

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik 2012. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita.

Mare Kitsnik 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2.

Marju Ilves 2008. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Algaja keelekasutaja.

A2- taseme eesti keele oskus.

Mall Pesti, Helve Ahi 2015. E nagu Eesti.

Inga Mangus, Merge Simmul 2014. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Puškini Instituut. Keeleklikk: https://www.keeleklikk.ee
Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed: http://www.meis.ee/raamatukogu
E-õppe materjalid (õppematerjalide kogumikud ja veebilehed) http://e-materjalid.wikispaces.com/keele%C3%B5pe

Efant: www.efant.ee

Keeleveeb (sõnastikud): www.keeleveeb.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui lõpueksam on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitajad

Anneli Kööba-Orlov. Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus, andragoogi kutse, täienduskoolitused eesti keele õpetamise alal – õppekava koostamine; piltide ja ajakirjade kasutamine õppetöös; õpitulemuste hindamine; digikeskkonnas keeleõpetamise metoodika. Haridustase: magister, erialase eesti keele koolituskogemus.

Kaire Viil. TalTechi eesti keele lektor. Täiskasvanute koolitaja 7. tase. Juhtimiscoach. Keeleõpetajate ja täiskasvanute koolitajate koolitaja.
Heli Adamovitš. Eesti filoloog, täiskasvanute koolituse kogemus.

Moodul 4. Õppe kogumaht on 25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorset või digikeskkonnas või hübriidõppe tundi ja 5 on iseseisvad tööd.
Mooduli käigus arendatakse kõiki osaoskusi ja valmistutakse A2-tasemeeksamiks.
Õppima asumise tingimused

On omandatud eelmiste moodulite kompetentsid. Keeleoskust testitakse koolituskeskuses.

Õppekeskkond: loenguruum on valgustatud ja kaasaegse tehnikaga varustatud. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest. Koolitused toimuvad Ida- Virumaal aadressil Jaama 14 Jõhvis ja Narva Haigla 5. ja 7. koolitusruumides.
Õpiväljundid Kursuse lõpus õppija:

 1. Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad igapäevaeluga. Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu.
 2. Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu.
 3. Väljendab end lihtsalt lühidalt igapäevateemadel oma huvivaldkondade piires.
 1. Kirjutab  lihtsate fraaside ja lausetega oma igapäevaelust. Kirjutab lihtsaid teateid ja lühikesi isiklikke kirju.

 

Õppe sisu:

Teemad Auditoorne ja iseseisev töö Õppe maht
1.  Tasemeeksami Kursuse tutvustus. Oma õppe eesmärgistamine. 2
ülesannete tutvustus Tasemeeksami ülesannete tutvustus. 2
Rääkimistestide harjutamine. 2
Iseseisev õppimine: lausemoodustusülesanded, 2
pööramine olevikus ja minevikus, sidesõnad.
2.  Kuulamisülesannete Kuulamistestid. Vestlusülesanded. 3
lahendamine. Kirjutamisülesanded. 2
Lugemis- ja Sõnavara- ja lugemistestid. 3
sõnavaratestid. Vestlusülesanded – küsimustele vastamine. 3
Iseseisev õppimine: lugemistestid. Ilmateadete 2
kuulamine.
3.  Kirjutamisülesanded Kirjeldused ja isiklikud kirjad. 3
Iseseisev õppimine: kirjutamisülesanded, 1
lugemistestid

Hindamine:

 • Kuulamine –kuulamistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Lugemine –lugemistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja hobidest.
 • Kirjutamine – kirjutab lihtsaid lühitekste.

Õppematerjalide loend

Innove lehel olevad A2-tasemetestide näidised

Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 ja 2 CD-d (väljaandja Puškini Instituut,)

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui testid  on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitajad

Anneli Kööba-Orlov. Täiskasvanute eesti keele õpetamise kogemus, andragoogi kutse, täienduskoolitused eesti keele õpetamise alal – õppekava koostamine; piltide ja ajakirjade kasutamine õppetöös; õpitulemuste hindamine; digikeskkonnas keeleõpetamise metoodika. Haridustase: magister, erialase eesti keele koolituskogemus.
Kaire Viil. TalTechi eesti keele lektor. Täiskasvanute koolitaja 7. tase. Juhtimiscoach. Keeleõpetajate ja täiskasvanute koolitajate koolitaja.
Heli Adamovitš. Eesti filoloog, täiskasvanute koolituse kogemus.