Õpekava «Eesti keele õpe igapäevase suhtluse ja ärikeele arendamiseks»

Tunniplaan:

SA Narva Haigla, edaspidi koolituse tellija, määratleb töötajatele, edaspidi koolitusel osalejatele sobiva õppeaja. Selle informatsiooni alusel Kamelia MTÜ, edaspidi koolitusfirma,

koostab koolituse tunniplaani. Vajadusel koolituse tellija saab teha kokkuleppel koolitusfirmaga muudatusi tunniplaanis.

Õppekava rühm keeleõpe.

Õppemaht:

õppe kogumaht 120 akadeemilist tundi, sh. 80 auditoorset tundi ja 40 iseseisva töö tundi. Ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit.

Õppematerjalid:

Eesti keele õpik, töövihik ja täiendavad õppematerjalid. Õppematerjalid valitakse vastavalt testimise tulemusele. Õpik ja töövihik antakse koolituse osalejatele õppe alguses. Täiendavad õppematerjalid jagatakse õppetöö käigus. Õppematerjalid jäävad kursusel osalejale.Tere jälle, Kirjuta mulle,sõnaveeb.ee jt.

Õppekava:

Eesti keele kursus äri-ja igapäevase suhtlusoskuse arendamiseks ning tööülesannete täitmise kvaliteedi parandamiseks. Abikeel vene keel.

Tagada keeleoskuse tase, mis mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet ja olulisemaid üksikasju , suudab jälgida lühikest juttu tuttaval teemal. Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse aeglasemalt, samuti saab aru faktipõhisest tekstidest, kui teema kuulub tema töö või huvivaldkonda. Praktilises keelekasutuses tuleb toime enamikes olukordades, oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat töö ja isikualast vestlust.

Kirjalikult oskab täita tööga seonduvaid dokumente ja kirjutada tuttaval teemal. Õppeprogrammis lähtutakse koolituse tellija SA Narva Haigla töötajate vajadustest. Õppeprogramm on paindlik ja arvestab tellija vajadusi ja võimaldab läbinutel tööülesandeid kvaliteetsemalt täita läbi eesti keele oskuse.

Õppekava sisu kirjeldus

   • Pere ja isikuandmed (kontaktid,sugulased) Kodu, elukeskkond (kodu, korter)
   • Igapäevaelu (töö, sisseostud, olme, ettevõtted, suhtlemine ametiasutustega) Reisimine, vaba aeg, majutus, dokumentatsioon, ühistrantsport.
   • Töökeel, tööülesanded, suhtlus, dokumentatsioon. Inimsuhted (iseloomud, sõprus, emotsioonid),erialane  meditsiiniline sõnavara ja väljendid.
   • Haridus, erialad.
   • Toitumine, söök, jook.
   • Teenindus, ametialased telefonikõned ,probleemide lahendamine , kirjavahetus. Käänded ainsuses ja mitmuses, sünonüümid, antonüümid. Liitsõnad.
   • Käänamine, võrdlusastmed. Lõpetatud ja lõpetamata tegevus.
   • Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus. Põhi-ja järgarvsõnade käänamine.
   • Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus, suur ja väike algustäht.

Õppetöö läbiviimise põhimõtted

  • Õpimotivatsiooni toetab turvaline ja rikastav õpikeskkond( rutiintegevused, näitlikkus, individuaalne lähenemine õppijatele, huvitav ja suhtlemiseks vajalik õppematerjal.
  • Teemade ja õppetundide ainesisu arutatakse koos õpilastega.
  • Tähelepanu keskpunktiks on suulise kõne( kuulamine, rääkimine) arendamine. Õppetöös lähtutakse olemasolevast keele valdamise tasemest, õppimise kogemusest. Autentsete tekstide kasutamine seob õppetöö tihedalt keelekeskkonna ja kultuurikontekstiga. Õpilasi suunatakse iseseisvalt leidma keelekeskkonnast autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama.
  • Õppimisvõime tulemuslikkuse parandamise aluseks on sihipärane õpioskuste kujundamine( initsiatiiv rääkimissituatsioonide leidmisel, riskivalmidus suhtlemiseks, sõnavara ja reeglite grammatika omandamise tehnikad, aktiivõppe meetodid suhtlemisoskuste kujundamiseks)
  • Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt, sõnavaragrammatikana. Võimaluse korra jõutakse kõnepraktikas omandatu põhjal grammatiliste üldistusteni. Õpikukeskselt vormimoodustuste õpetamiselt/ õppimiselt minnakse järk-järgult üle grammatiliste vahendite praktilisele kasutamisele.
  • Eelistatud on 3-faasiline õppimiskeskse õpiprotsessi mudel-(evokatsioonifaas, tähenduse mõistmise faas, reflektsioonifaas).
  • Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest- võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele. Õpetajapoolse hinnangu andmisega kaasneb hindamiskriteeriumite tutvustamine õppijaile.

Õpingute alustamise tingimused:

Õppija on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi.

Koolituse toimumise koht – Narva linn, SA Narva Haigla tänav 5 ja 7

KASUTATAV ÕPPEVARUSTUS

Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse tehnilisi abivahendeid arvutit, diktofoni, ekraani, tahvlit, dataprojektorit, digi ja videokaameraid, power point programmjt. Teadmisi kontrollitakse arutelude, kirjalike tööde, vestluste, testide kaudu. Koolitatavale jäävad teoreetilised õppematerjalid.

Kamelia Koolituskeskusel on olemas kõik originaalsed õppematerjalid(konspektid, videod, litsentseeritud arvutiprogrammid koolituste läbiviimiseks). Õppeklass vastab kaasaegsele õpikeskkonnale ja tingimustele.

Kursuse lõpus omandatud õpiväljundid põhinevad kuuldu, loetu, üldise rääkimis -ja kirjutamisoskuse alusel.

Oskab kirjutada tüüpavaldusi, ümberjutustusi. Jälgib keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.

   • Saab aru põhilisest infost kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist. Mõistab teemade mõtet.
   • Loeb ja mõistab teksti, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest. Kõnelemine on vestluses aktiivne.
   • Oskab kasutada sagedasemaid sõnu ning käibefraase, seonduvalt tööga.
   • Tunneb õigekirja-võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus, suur ja väike algustäht, kokku-ja lahkukirjutamine, jutumärkide kasutamine.
   • Mõistab käänamist ja võrdlusastmeid.
   • Oskab põhi-ja järgarvsõnade käänamist. Kuupäevad. Suudab kaasa rääkida igapäevasuhtluses (nt. töö, äri.) Oskab käsitleda tingiva ja käskivat kõneviisi süvendatult.
   • Oskab käsitleda ja aru saada lõpetatud ja lõpetamata tegevustest.
   • Oskab kasutada eesti keelt suhtluse tasandil, et parandada tööülesannete täitmist
   • Käsitleb õigesti käändeid ainsuses ja mitmuses, sünonüüme ja antonüüme ja liitsõnu.
   • Õpiväljundite hindamine toimub lõputestina  mis põhineb osaoskuste alusel (rääkimine, lugemine, kirjutamine, kuulamine). Kokku on testi eest võimalik saada 80 punkti. Iga osa annab 20 punkti. Eksam loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osa tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Kasutatava õppemeetodite ja –metoodika kirjeldus:

Õppekursus on koostatud lähtuvalt kasutatavast õppeeesmärgist. Nimelt aktiviseerida kõneoskust, tööalasekeele oskust eesti keeles,koolitusel osalejate seas. Sellest lähtuvalt kasutatakse õppetöö organiseerimisel komplekset sisendit eesti keele õpetamisel, milleks on kasutusel kombinatsioon kommunikatiivsetest, audio-lingvistilistest ,näitlikest meetoditest.

Sellel puhul seatakse ülesanne suurenda kõneoskust elava suhtluse baasil, suulise- ja kirjaliku tõlkimise,aktuaalsete tekstide lugemise, osalemisel erinevatel lingvistilistel ja suhtlusmängudel, õppeekskursioonidel, interaktiivsetel tundidel jne. Samuti õppeprotsessi on lisatud idiomaatilised väljendid ja aktuaalne ärikeelne släng. Kursuse jooksul modeleeritakse erinevad elusituatsioonid interaktiivses režiimis. Kursusel osalejatele korraldatakse suhtlus eesti keeles vastavalt õppeteemadele.

Õppetöö käigus koolitusfirma korraldab järgmise ürituse koolituse osalejatele:

 • Õppeekskursioon Eesti Rahvamuuseumisse teemal „Soome-Ugri kultuuri iseärasused“ Õppeekskursioon „Tagurpidimaja“ teemal „Tunded, emotsioonid, üleelamised ja nende uurimine“
 • Etenduse külastamine eesti keeles, vaatlemine infotehnoloogilise toega Mäng-„quest“ koolituseosalejatel valitud teemal
 • Kino külastamine filmide vatamiseks
 • Tund kohvikus teemal „Kohtumine kolleegidega“ Kohtumine-loeng eesti keeles huvitava persooniga.

Koolitusfirma koolituse organiseerimisel orienteerub kaasaegsetest suundadest keele õpetamisel ja baseerub aktiivsetele õppemeetoditele.

Täiendavad teenused õppemärgi saavutamiseks:

On teada, et eesti keele õpetamisel tihti ei ilmne lingvistilised probleemid, vaid erinevat liiki stereotüübid, kartused ja isikliku motivatsiooni tase koolitusel osalejate hulgas.

Tõhusamaks eesmärkide saavutamiseks pakub koolitusfirma järgmisi täiendavaid teenuseid:

  • Konsultatsioonid koolitusel osalejatele teemal „ Minu motivatsioon eesti keele õppimisel.Võimalused motivatsiooni tõstmiseks.Välimine ja sisemine motivatsioon. Antimotivatsioon.Motivatsiooni muutmine“ (konsultatsiooni metoodika on töötatud välja Kamelia Koolituskeskus ja on Kamelia MTÜ omand)
  • Psühholoogilised konsultatsioonid teemal “Analüüs individuaalsetest põhjustest, mis pidurdavad eesti keele õppimist“
  • Tutvumine kaasaegsete eesti keele õppimise tehnikate ja tehnoloogiatega (Kamelia Koolituskeskuse välja töötatud metoodika, Kamelia MTÜ omand)
  • Juhendamine ja toetus on mõeldud igale koolituses osalejale, sõltuvalt igaühe individuaalsest keeletasemest.
  • Meetoodiline abi individuaalseks eesti keele õppimiseks iseseisva tööna (peale õppekursuse lõppemist)
  • Metoodiline toetus soovijatele ,sooritamaks eesti keele tasemeeksamit Metoodilised soovitused „ Kuidas õppida efektiivselt eesti keelt“ (konsultatsiooni metoodika on töötatud välja Kamelia Koolituskeskus ja on Kamelia MTÜ omand) Temaatilised treeningtunnid suhtlemisek hirmude niveleerimiseks eesti keeles, tehnoloogiad kommunikatsiooniks ja koostööks.
  • Teepausid (sisaldavad külme ja kuume jooke ja suupisteid
  • Teised teenused õppetöö eesmärgi saavutamiseks  kooskõlastatakse koolituse tellijaga ja koolitusel osalejatega.

Koolituse alguses koolitusfirma korraldab testimise (suuline ja kirjalik) selgitamaks keeletaseme koolitusel osalejate hulgas.

Õppekeskonna kirjeldus

Õppetöö viiekse läbi valgustatud ja tervisekaitse nõuetele vastavates  ruumides mis on varustatud vastava tehnikaga.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus, kui lõputest on sooritatud ja õpeväljundid on saavutatud, tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst , tõend väljastatakse vastavalt kontakttundidele.

Koolitajad: Anneli Kööba Orlov   andragoog, pikaajaline täiskasvanute koolituskogemus,pikaajaline täiskasvanute eesti keele koolituskogemus.

Täiendkoolitused

1.Aktiivõppe meetodid täiskasvanuõppes

2.Keeleõpe digikeskkonnas

3.Piltide kasutamine keeleõppes

4.Õppekavade koostamine ja õpitulemuste hindamine

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine    Tartu Ülikool

Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Õppijakeskne teemapäev   Tartu Ülikool.