MÜ Kamelia 80055050 koolituste kvaliteedi tagamise alused

1.      Üldsätted
1.1 Mtü Kamelia 80055050 (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.
1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:
1.3.1        Keeleõpe
1.3.2   Aiandus-põllumajandus
1.3.2  Ärindus.

2.      Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
„Koolitaja põhiruumid asuvad aadressil Jõhvi Jaama 14 , kus Koolitaja käsutuses on  õpperuumi suuruses 25 m2 aadressil Jaama 14 Jõhvi ja kontor  aadressil Jõhvi Kutse 1. Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvel, korralik valgustus ja  õppelauad-toolid. Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimist, paljundamist on olemas dataprojektori kasutamise võimalus  ekraanid,ning tasuta internetiühendus,MP3 mängijad, kõrvaklapid, võimendid,nurk kohvipauside pidamiseks( tee, kohvi, suhkur, tassid, kannud, suupisted, salvrätikud), Saku Lätte joogiveeaparaat, üleriiete paigutamise nagi. Digiülesannete täitmiseks kasutame ka läbi nutitelefoni ja QR koodi ja kõlarite kaudu hääle ja kõnetekstide projekteerimist.
3.      Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.
3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
·         õppekava nimetus;
·         õppekavarühm;
·         õpiväljundid;
·         õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
·         õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
·         õppe sisu;
·         õppekeskkonna kirjeldus;
·         õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
·         lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
·         koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.
3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.
3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavd avalikustatakse asutuse veebilehel.

4.      Õpetajate kvaliteedi tagamise alused
4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus.
Täiskasvanute koolituse seaduses ei ole sätestatud nõudeid õpetajatele. Täiskasvanute koolitaja on spetsialist, kes õpisituatsioonis toetab täiskasvanu õppimist ja enesearendust. Kõikidel meie õpetajatel on  Eesti Vabariigis või Euroopa Liidus omandatud kõrgharidus, läbitud ülikoolis pedagoogika moodul või läbitud andragoogika vähemalt 400 ak kvalifitseerimiskursus, andragoogi kutse, või pikk täiskasvanutega töötamise kogemus. Kõik meie õpetajad  on võimelised suhtlema väga heas  eesti keeles(riigi keeles), võõrkeeltena vene keeles ja inglise keeles,on laia silmaringiga, erudeeritud ja osalevad ise pidevas elukestvas õppes ja omavad koolitavas valdkonnas Eesti vabariigis tunnustatud erialast kompetentsi(haridus, praktiline töökogemus). Kõikide õpetajate CV-d on üles laetud kodulehele eraldi lingina.
4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.
4.3.Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

5.      Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.
5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.